Skip links

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE.

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen ROYAAL RIJOPLEIDING en zijn leerlingen.
2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen rijschool en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en of een andere opleiding. De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.

Artikel 1. – Verplichtingen van de rijschool.
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

a. Dat les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
b. Dat de leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur.
c. Dat de leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd op de datum en tijd waarvoor hij is opgeroepen door CBR voor het praktijkexamen de beschikking heeft over dezelfde lesauto als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesauto van hetzelfde of gelijkwaardige type.
d. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
e. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de Rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2. – Verplichtingen van de leerling.
De leerling is verplicht:

a. zich te houden aan de door de rijschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.
b. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie of overlijden van een familielid.
c. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
d. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
e. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de Rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel3. – Betaling.

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
c. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de Rijschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten of gerechts en andere inningskosten. waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijke gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.

Artikel 4. – Praktijkexamen/theorie-examen

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het examen gelijktijdig met de invulling van de aanvraag contant aan de rijschool te worden voldaan.
b. Gelijktijdig met de examenaanvraag ontvangt de leerling zijn examendatum en tijdstip.
c. Indien de leerling het vastgestelde examendatum wil wijzigen of annuleren worden hier €25 administratiekosten voor berekend.
d. Indien het examen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt en dit niet te wijten is aan de Rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.

Artikel 5. – Aansprakelijkheid

a. De Cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overijling tijdens de rijles en het praktijkexamen.
b. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Artikel 6 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Royaal rijopleiding verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan Royaal rijopleiding de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de (WBP) ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij de rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 7 – Wijzigingen algemene voorwaarden

Royaal Rijopleiding is gerechtigd de bepalingen van zijn algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij de rijschool hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.royaalrijopleiding.nl/algemene-voorwaarden.